Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

อบรมครูสหกรณ์

หมวด: Sample Data-Articles

anigif     วันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาไทย กระบวนการสร้างการเรียนรู้ตามคู่มือจัดการเรียนรู้การสหกรณ์

ทำให้ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ที่ผ่านการอบรมมีศักยภาพ ให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ ปลูกฝังวิถีการสหกรณ์ให้นักเรียนซึ่งเป็นอนาคตสหกรณ์ไทย ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ จังหวัดสงขลา

0001 0002
0003 0004