Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

ชุมนุมลูกเสือจิตอาสาภาคใต้

หมวด: Sample Data-Articles

anigif     วันที่ 15-20 มิถุนายน 2562 นายภิรมย์ พรุเพชรแก้ว ปฏิหน้าที่กองเลขานุการ งานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ณ แหลมสมิหลา จังหวัดสงขลา ลูกเสือ เนตรนารี ในพื้นที่ 14 จังหวัด และประเทศอาเซียน จำนวน 13,620 คน

เป็นการส่งเสริมลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวัฒนธรรม สร้างสัมพันธ์ซึ่งกัน

0001 0002
0003 0004
0005 0006