Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

ศึกษาดูงาน อกท

หมวด: Sample Data-Articles

anigif      วันที่ 11 ธันวาคม2562 คณะครู พานักเรียนโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ ร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการองค์กรเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย มหกรรมอาชีวเกษตรภาคใต้ ภาคใต้ ครั้งที่ 41ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เกียรติเป็นประธานเปิด

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล การแข่งขันทักษะวิชาการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ การแสดงนันทนาการ นิทรรศการทางการเกษตรของสถานศึกษาอาชีวเกษตรภาคใต้ การจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

0006 0005
0004 0003
0001 0002