Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

วันเด็ก 2563

หมวด: Sample Data-Articles

anigif      โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเอง  ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีผู้นำหมู่บ้าน ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรม การแสดงของนักเรียน การเล่นเกม และกิจกรรมจับของขวัญ โดยได้รับบริจาคของขวัญ และอาหาร จากภาคส่วนต่างๆ และรับประทานอาหารร่วมกัน

0001 0002
0003 0004
0005 0006