Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

สถานศึกษาพอเพียง

หมวด: Sample Data-Articles

anigif    มกราคม  2563 ศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นายภิรมย์ พรุเพชรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ตามโครงการขับเคลื่อน “ศาสตร์ของพระราชา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปี 2562

สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา “สถานศึกษาพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ ทุกโรงเรียนมีความตระหนัก ขอให้โชคดี

0001 0002
0003 0004
0005 0006