Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

วันมาฆบูชา

หมวด: Sample Data-Articles

anigif  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ ร่วมกิจกรรมกับวัดวังผาสามัคคี จัดกิจกรรม วันมาฆบูชา การตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน เพื่อบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญดังกล่าวที่ถือได้ว่า เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาฏิโมกข์ อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา

ได้แก่ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตของตนให้ผ่องใส เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งมวลมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระภิกษุ 1,250 รูป ได้มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย, พระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็นผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า, พระภิกษุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6, ตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 เรียกว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4

0001 0002
0003 0004
0005 0006
0007 0008