Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

การช่วยฟื้นคืนชีพ CPR

หมวด: Sample Data-Articles

anigif     5 มีนาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ ได้ร่วมกิจกรรม กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านกะทูนพิปูนล้นเกล้า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฟื้นฟูทักษะการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน (ชรบ.) โดยวิทยากรจากชมรมกู้ชีพทางน้ำ ประเทศไทย มาให้ความรู้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านกะทูนพิปูนล้นเกล้า เพื่อนำทักษะปฏิบัติการ ฟื้นฟูทักษะการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้แก่ผู้หมดสติ

001 002
003 004