Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

เตรียมวิถีชีวิตใหม่

หมวด: Sample Data-Articles

anigif    นายภิรมย์ พรุเพชรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ และบุคลากรโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ ได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของโรงเรียนเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด - 19 ) ปรับปรุงทาสีทางเท้า ห้องเรียน โรงอาหาร สถานที่รับประทานอาหาร ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอก

001 002
003 004
005 006