Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

คอมพิวเตอร์จากการไฟฟ้า

หมวด: Sample Data-Articles

anigif      โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ ขอขอบคุณผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จังหวัดยะลา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสตูล ได้ให้ความอนุเคราะห์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่องและดำเนินการติดตั้งให้อย่างเรียบร้อย

เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในกิจกรรมการเรียนการสอน และในการแสวงหาความรู้ได้ทั่วถึงนั้น ทางโรงเรียนจะใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับนักเรียนต่อไป

001 002
003 004
005 006