Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

โรงเรียนบ้านสานสัมพันธ์

หมวด: Sample Data-Articles

anigif      วันที่ 29 สิงหาคม 2563  โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียน บ้าน สานสัมพันธ์ ยกระดับคุณภาพผู้เรียน การคัดกรองนักเรียนเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ โดยจัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและเห็นถึงความสำคัญความจำเป็นในการอ่านออกเขียนได้ โดยศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

การพบปะผู้ปกครองรายบุคล เพื่อผู้ปกครองนักเรียนและครูได้แก้ปัญหานักเรียนร่วมกัน ในการทำกิจกรรมจัดฐานการเรียนรู้ เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน แผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

001 002
003 004
005 006
008 007