Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

เตรียมเปิดเรียน

หมวด: Sample Data-Articles

anigif      วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมงานทะเบียนวิชาการโรงเรียน และการลงทะเบียนและใช้งาน Thai School Lunch รูปแบบการจัดชุดสำรับอาหารกลางวัน การจัดหาอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียน วิธีการใช้งานและการกรอกข้อมูล ปพ.1 (ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ปพ.3 (แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ปพ.5 (ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) รองรับคะแนนข้อสอบกลาง ค่านิยม 12 ประการ และ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ปพ.6 (ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล) และรายงานระดับชั้นเรียน ปพ.7 (ใบรับรองผลการศึกษา) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ ใบรับรองผลการเรียน (ใบรับรองเกรด)

001 002
003 004
005 006