Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

ธรรมวันหยุด

หมวด: Sample Data-Articles

anigif     วันที่ 18-20 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ จัดกิจกรรม การส่งเสริมพระพุทธศาสนา ธรรมวันหยุดสำหรับนักเรียน ณ วัดวังผาสามัคคี ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ตามโครงการส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน โดยพระครูอดุลสามัคคยาธร เจ้าคณะตำบลควนกาหลง

เจ้าอาวาสวัดวังผาสามัคคี โดยมีการสอนจริยศึกษา ศาสนพิธี และเตรียมสอบธรรมศึกษา ของนักเรียนในการสอบ นักธรรมเอก นักธรรมโท และนักธรรมตรี และการเรียนตามฐาน ประกอบด้วย เรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรมะ วิชาพุทธประวัติ และวิชาวินัยซึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเบญจศีล เบญจธรรม

008 006
001 007
002 003
004 005