Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

ปัจฉิมนิเทศ

หมวด: Sample Data-Articles

anigif     วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลนักเรียนที่กำลังอย่างเข้าสู่วัยรุ่นให้มีทักษะชีวิตการใช้ชีวิตประจำวันให้ปลอดภัย การเตรียมตัวสอบเรียนต่อในชั้นมัธยม การเตรียมสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) .6

ให้เป็นไปตามความสมัครใจของนักเรียน จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ทำความเข้าใจข้อแนวการปฏิบัติมาตรการของสถานศึกษา เพื่อผู้ปกครองนักเรียนและครูได้แก้ปัญหานักเรียนร่วมกัน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนสอน การใช้สื่อเทคโนโลยี การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา

007 001
002 003
004 005
008 006