Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านพอเพียง

หมวด: Sample Data-Articles

anigif     วันที่ 31 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ จัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน เพื่อเป็นการเผยแพร่ศักยภาพและผลงานของเด็ก  เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาศึกษาหาความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน การจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคม ชุมชน ให้เป็นสังคม ชุมชนแห่งการเรียนรู้

เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษา ในรอบปีที่ผ่านมาให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบ โดยมีกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านพอเพียง กิจกรรมวิชาการ กิจกรรม ICT เพื่อการเรียนรู้ และตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาชีพ

008 007
006 005
004 003
002 001