Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

พัฒนา น่าอยู่ น่าเรียน

หมวด: Sample Data-Articles

anigif     วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2564 คณะครู ชุมชน โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ พัฒนาโรงเรียนเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ในการเตรียมบรรยากาศบริเวณโรงเรียนให้ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ความปลอดภัยในโรงเรียน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ให้คุณครูทุกคนกลับมาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนและเริ่มการปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เพื่อเตรียม ทดลองการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ On-air หรือ Online หรือ On-demand หรือ On-hand วางแผนจัดประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดการเรียนรู้

007 008
006 005
004 003
002 001