Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

หมวด: Sample Data-Articles

anigif      วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานภาคเรียนที่ผ่านมา และเตรียมการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 การเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564 และเตรียมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-2019

เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รับรองในการประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียน โดยมีมติจากที่ประชุม และให้เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ได้ โดยวันที่ 24 พฤษภาคม ถึง วันที่ 14 มิถุนายน ให้โรงเรียนจัดแบบ On Hand จัดใบงานให้กับนักเรียน และ รูปแบบอื่นๆ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 รูปแบบจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On-site) รูปแบบที่ 1 การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันเรียน แต่ถ้าหากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรง โรงเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน

001 003
002 004
005 006