Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

School Lunch Project Symposium 2020

หมวด: Sample Data-Articles

anigif       วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายภิรมย์ พรุเพชรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ เสนอผลงานและร่วมประชุมทางไกลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา School Lunch Project Symposium 2020 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการอาหารกลางวัน ประจำปี 2563

ผ่านระบบการประชุมทางไกล Vedeo conference ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting สำนักงานกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 5 ต่อคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา โดยให้มีการนำเสนอและประเมินผ่านระบบออนไลน์

002 004
005 006
003 007