Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

หมวด: Sample Data-Articles

anigif          นายภิรมย์ พรุเพชรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ เข้ารับการอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัดสตูล โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อส่งเสริม ให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมือง ที่ดี

และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือ ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ และได้ขยายผลโครงการสู่สถานศึกษาเตรียมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำจังหวัดสตูล จำนวน 60 โรงเรียน จำนวน 120 คน

002 001
004 005
006 007