Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

เลื่อนเงินเดือน

หมวด: Sample Data-Articles

anigif     นายภิรมย์ พรุเพชรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) มีหน้าที่พิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

และพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา และผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และประโยชน์สูงสุดที่ข้าราชการจะได้รับ ตามผลงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

001 002
003 004