Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

Performance Agreement

หมวด: Sample Data-Articles

anigif           วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายภิรมย์ พรุเพชรแก้ว จัดอบรมประชุมชี้แจง โดยในหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานและการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 หรือ ว PA  (Performance Agreement) หรือ ข้อตกลงในการพัฒนางาน ซึ่งครูทุกท่านจะต้องทำข้อตกลงกับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน

ให้มีความรู้ ทักษะ ตามหลักสูตร สูงขึ้น สอดคล้องกับวิทยฐานะของตนเอง จะนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในพิจารณาเกี่ยวกับเงินเดือนและการขอวิทยฐานะ คือ ใช้ในการขอเลื่อนวิทยฐานะ การขอเลื่อนขั้นเงินเดือน และการคงไว้ซึ่งวิทยฐานะ โดย นางพูลทรัพย์ คชฤทธิ์ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม

006 002
003 004
005 001