Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

มุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ

หมวด: Sample Data-Articles

anigif    วันที่ 20-23 ธันวาคม 2564 โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ จัดอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโดยมีวิทยากรการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน“หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” มาเป็นวิทยากร เพื่อพัฒนาลูกเสือ ให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการและวิธีการพัฒนา

ตามวิธีการของโครงการจิตอาสา การช่วยเหลือ ชุมชน สังคมประชาชน และเป็นแบบอย่างที่ดีของคนทั่วไป ตามคำขวัญ “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ” จำนวน 1 รุ่น จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ

002 001
004 005
003 007