Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

ลูกเสือพัฒนา

หมวด: Sample Data-Articles

anigif       นายภิรมย์ พรุเพชรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ จัดกิจกรรมพัฒนา ของผู้กำกับและลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือน้อมนำหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสา และการช่วยเหลือประชาชนตามคำขวัญ ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ

กล่อมเกลาจิตใจให้ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มีความเสียสละ ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักและการประพฤติปฏิบัติอย่างยั่งยืน มีผู้กำกับ จำนวน 14 คน และลูกเสือ จำนวน 40 คน ร่วมปลูกดอกไม้ตามแนวถนนเขตบริการของโรงเรียน

001 002
003 004
005 006
007 008