Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

พอ.สธ.

หมวด: Sample Data-Articles

anigif        วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายภิรมย์ พรุเพชรแก้ว พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล)

โดย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกรักต้นไม้ ณ โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร รวมถึง การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการศึกษาพันธุกรรมพืชและทรัพยากร

001 002
003 004
005 006