Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

NTประเมินคุณภาพผู้เรียน

หมวด: Sample Data-Articles

anigif       วันที่ 17 มีนาคม 2565 นักเรียนโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 สำหรับสถานศึกษาเพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

เพื่อตรวจสอบความสามารถพื้นฐานในด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การประเมินความสามารถพื้นฐาน 2 ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์

001 002
003 004
005 006