Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

ฟังลูกอ่าน ดูลูกเขียน

หมวด: Sample Data-Articles

anigif        โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ จัดกิจกรรมการการอ่านการเขียนช่วงปิดภาคเรียน โรงเรียนมีการส่งเสริมการพัฒนาอ่านออกเขียนได้ ในช่วงปิดภาคเรียน พัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทยโดยอาศัยความร่วมมือของผู้ปกครองนักเรียน “กิจกรรมฟังลูกอ่าน ดูลูกเขียน”

โดยโรงเรียนจัดทำแบบฝึกการอ่านและการเขียน ซึ่งให้ผู้ปกครองช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่นักเรียนในช่วงเวลาที่อยู่ที่บ้านกำหนดให้มีการพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา โดยคาดหวังว่า กิจกรรมนี้ สามารถให้ผู้ปกครองมีแนวทางเอาใจใส่ช่วยเหลือดูแลนักเรียนมากยิ่งขึ้นมีการประเมินพัฒนาการอ่านเขียนของบุตรหลานเพื่อให้นักเรียนมีความสามารถ นำไปใช้ในการอ่านเขียนศึกษาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไป

001 002
003 004
005 006