Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

ทักษะภาษาไทย

หมวด: Sample Data-Articles

anigif       5 กรกฎาคม 2565 นายภิรมย์ พรุเพชรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ คณะครูและนักเรียนร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ของเครือข่ายดอกกาหลง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจ กันทำนุบำรุงส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย เพื่อส่งเสริมความสามารถและทักษะภาษาไทยของนักเรียน

เด็กหญิงปริยาภรณ์ เที่ยงธรรม ได้เหรียญทอง กิจกรรมคัดลายมือ ระดับชั้น ป. 1-3 เด็กหญิงจิรัชญา สุพิณรัตน์ ได้เหรียญทอง กิจกรรมคัดลายมือ ระดับชั้น ป. 4-6 เด็กหญิงนัชชา ชัชวาลย์ ได้เหรียญเงิน กิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

001 002 003
004 005 006
007 008 009