Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

วันภาษาไทยแห่งชาติ

หมวด: Sample Data-Articles

anigif          นายภิรมย์ พรุเพชรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ คณะครูและนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง "ปัญหาการใช้คำไทย"

ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ อันเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาติ สมควรจะได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ไว้ให้ยั่งยืนตลอดไป มีกิจกรรมประกวดการอ่าน การคัดลายมือ ตอบปัญหาชิงรางวัล ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ

024 023 022
021 020 019
018 017 016
015 014 013