Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

หมวด: Sample Data-Articles

anigif        วันที่ 18 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ คณะครูและนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อันเป็น"พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"

  เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของวิทยาศาสตร์ซึ่งตรงกับวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี มีกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ การแสดงบทบาทสมมติ และการ ตอบปัญหาชิงรางวัล ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ

001 002 003
004 005 006
007 008 009
010 011 012