Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

มหกรรมวิชาการ

หมวด: Sample Data-Articles

anigif   นักเรียนร่วมจัดกิจกรรม งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาความสามารถด้านวิชาการ ผลการแข่งขันเด็กหญิงปริยาภรณ์ เที่ยงธรรม คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-3 เหรียญทองแดงระดับจังหวัด เด็กหญิงจิรัชญา สุพิณรัตน์ คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.4-6 เหรียญทอง ระดับเครือข่าย 

เด็กหญิงชญารัตน์ หนูมอ การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ป.1-3 เหรียญทอง เด็กหญิงอันดามัน เนาวรัตน์ การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ป.4-6 เหรียญทอง เด็กหญิงทอไหม เผ่าช่างทอง เด็กหญิงศศิวิมล จตุธรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ เหรียญทองแดง เด็กหญิงพิชญาพร ชูท้วม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1-3 เหรียญทอง เด็กหญิงวชิรญาณ์ ใจช่วง เด็กชายณัฐภาพงค์ เรืองมณีโกสิน การแข่งขันต่อสมการคณิต (เอแม็ท) ระดับชั้น ป.1-6 เหรียญทองเด็กหญิงปริยฉัตร ช่วยปี การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1-3 เหรียญทองเด็กหญิงปัณณพร เพ็ชรจำรัส การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.4-6 เหรียญทอง

001 002 004
005 006 007
008 009 010
011 012 013