Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

ลูกเสือจิตอาสา

หมวด: Sample Data-Articles

anigif        วันที่ 1 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน ของผู้กำกับและลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือน้อมนำหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสา และการช่วยเหลือประชาชนตามคำขวัญ “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ"

 กล่อมเกลาจิตใจให้ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มีความเสียสละ ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักและการประพฤติปฏิบัติอย่างยั่งยืนถาวรเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เป็นสมาชิกของครอบครัว สังคมและประเทศชาติที่มีคุณภาพ โดยมีผู้กำกับ จำนวน 14 คน และลูกเสือ จำนวน 40 คน ณ สวนสาธารณะของหมู่บ้าน

001 002 003
004 005 006
007 007 009
010 011 012