Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

ประชุมผู้ปกครอง

หมวด: Sample Data-Articles

anigif        วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ จัดให้มีกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูลข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆของ นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษาทําให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง ผู้ปกครองนักเรียนอันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาประจําชั้นและผู้ปกครอง นักเรียนซึ่งจะนําไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกันส่งเสริมพัฒนาป้องกันและ แก้ไขปัญหานักเรียน และมอบเกียรติบัตรการส่งเสริมการพัฒนาอ่านออกเขียนได้ เรื่อง พัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือของผู้ปกครองนักเรียน “กิจกรรมฟังลูกอ่าน ดูลูกเขียน”

001 002 003
004 005 006
007 008 009
010 011 012