Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

ธรรมในวัด

หมวด: Sample Data-Articles

anigif       โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ จัดกิจกรรมธรรมศึกษา โดยมี พระครูอดุลสามัคคยาธร  เจ้าคณะตำบลควนกาหลง เจ้าอาวาสวัดวังผาสามัคคี เป็นผู้อบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน มุ่งส่งเสริมบทบาทของสถาบันศาสนากับสถาบันการศึกษาและสถาบันทางสังคมอื่นๆ เพื่อปลูกฝังค่านิยม จิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน

เพื่อนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาใช้ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนนำมาใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อเป็นการส่งเสริมศีลธรรมในหมู่เยาวชน ให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ อันถือเป็นการพัฒนาสังคมที่สำคัญ รวมทั้งเห็นประโยชน์ในการนำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน ตลอดจนน้อมนำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติตาม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิต

003 002 001
004 005 006
007 008 009
010 011 012