Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

วันมาฆบูชา

หมวด: Sample Data-Articles

anigif       วันที่ 3 มีนาคม 2566 คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ  จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ให้คงอยู่สืบไป วันมาฆบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง โอวาทปาติโมกข์

แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู การปฏิบัติทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล กิจกรรมการประกวดวาดภาพ แข่งขันตอบปัญหา และฟังธรรม โดยมีพระครูอดุลยสามัคยาธร เจ้าอาวาสวัดวังผาสามัคคี เจ้าคณะตำบลควนกาหลง ได้แสดงธรรม อบรมให้ความรู้นักเรียน และเวียนเทียน

001 002 003
004 005 006
007 008 009
011 012 013