Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

ค่ายลูกเสือสำรอง

หมวด: Sample Data-Articles

anigif     วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายภิรมย์ พรุเพชรแก้ว ผู้อำนวนการโรงเรียน คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ และเนตรนารี สำรอง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ เพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่ลูกเสือ เนตรนารี ในด้านคุณธรรมจริยธรรม

เป็นผู้มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเอง และหมู่คณะตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ให้มีนิสัยในการสังเกตจดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์โดย มีลูกเสือ เนตรนารี และผู้กำกับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

001 002 004
005 006 007
008 009 010
011 012 013