Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

หมวด: Sample Data-Articles
เขียนโดย ผู้อำนวยการ

anigif     วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2566 นายภิรมย์ พรุเพชรแก้ว เป็นวิทยากรการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน“หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการและวิธีการ

พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้สามารถฝึกอบรมลูกเสือและตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาได้ เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือน้อมนำหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสามีความเสียสละ ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักและการประพฤติปฏิบัติเป็นสมาชิกของครอบครัว สังคมและประเทศชาติที่มีคุณภาพ และการช่วยเหลือประชาชนตามคำขวัญ “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ” ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

001 002 003
004 005 006
007 008 009
010 011 012