Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

ประชุมเปิดภาคเรียน

หมวด: Sample Data-Articles

anigif       วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายภิรมย์ พรุเพชรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เตรียมการจัดการเรียนการสอนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในการดำเนินงานของโรงเรียน

และการจัดสรรงบประมาณการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงเรียนเปิดการเรียน ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในการเปิดเรียน   การประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ณห้องประชุมโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ

001 002
003 004
005 006