Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

กิจกรรมออมทรัพย์

หมวด: Joomla!

anigif      โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ ดำเนินการโครงการออมทรัพย์ในโรงเรียนปัจจุบันยอดเงินของนักเรียนจำนวนเงิน 1,012,089 บาท   เพื่อฝึกความรับผิดชอบ การออมดำเนินการ

โดยนักเรียนเป็นเจ้าหน้าที่ฝากเงินออมทรัพย์แล้วเปิดบัญชีเงินฝากสหกรณ์การเกษตรควนกาหลง จำกัดโดยนักเรียนมีบัญชีของตนเองเป็นผู้เบิกถอนเอง 

001 002
003 004
005 006