Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

โครงการเกษตรแบบยั่งยืน

หมวด: Joomla!

anigif    โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน การดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ ปฏิบัติ มาอย่างต่อเนื่อง

 โดยผลผลิตทางการเกษตรทั้งหมดนำมาประกอบอาหารที่โรงเรียน นักเรียนรับประทานอาหารฟรีทุกคน เช่น การเลี้ยงไกไข่ การเลี้ยงปลาในบ่อปูน การเลี้ยงปลาในกระชัง การเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดหูหนู การปลูกผัก  ทำให้โรงเรียนสามารถแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการของนักเรียนได้

001 002
003 004
005 006
007 008