Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

นิเทศ ติดตาม

หมวด: Sample Data-Articles

anigif     วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายสนาน สุวรรณละออง ศึกษานิเทศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลได้ออกติดตามนิเทศความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ  ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป การจัดสภาพแวดล้อมบริเวณทั้งภายในและภายนอก

ความพร้อมของการบริหารจัดการ จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/เยี่ยมบ้านนักเรียน   ความพร้อมด้านวิชาการ เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ จุดเน้น “องค์กรสู่ความเป็นเลิศและนวัตกรรมทางการศึกษา4.0”

0001 0002
0003 0004
0005 0006