Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด

หมวด: Sample Data-Articles

anigif      โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้คำขวัญ คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2562มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหายาเสพติด รับรู้และเห็นถึงความสำคัญในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

โดยจัดกิจกรรมประกวดเขียนคำขวัญ เรียงความ วาดภาพ และ เดินรณรงค์ และแจกแผ่นปลิว เดินรณรงค์ ในหมู่บ้าน การป้องกันปัญหายาเสพติดจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

0001 0002
0003 0004
0005 0006