Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

ต้อนรับพี่ๆมัธยม

หมวด: Sample Data-Articles

anigif    นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มอบให้คณะครู พร้อมนักเรียนได้มาเยี่ยมชมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ความเข้าใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ งานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะโครงการฝึกวิชาชีพ

และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนักเรียน ที่โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ

0001 0002
0003 0004