Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

บ้านโกตาบารู

หมวด: Sample Data-Articles

anigif  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายตอฮีรน หะยีเลาะแม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกตาบารู นำคณะ ครูและคณะกรรมการโรงเรียนโกตาบารู สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา ยะลา 1 จำนวน 44 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการตามแนวทางจัดการศึกษาโครงการเกษตรแบบยั่งยืน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการฝึกวิชาชีพ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนักเรียนโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ ศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามโครงการขับเคลื่อน “ศาสตร์ของพระราชา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

0001 0002
0003 0004
0005 0006
0007 0008