Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

วิทยากรเสวนา

หมวด: Sample Data-Articles

anigif     วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายภิรมย์ พรุเพชรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ เป็นวิทยากรเสวนาเรื่อง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับการสนับสนุนโรงเรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดได้รับทราบบทบาท หน้าที่ และรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาร่วมกัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล

001 002
003 004
005 006