Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

ประชุม WEBEX Meeting

หมวด: Sample Data-Articles

anigif     25 พฤษภาคม 2564 นายภิรมย์ พรุเพชรแก้ว คณะครูร่วมประชุมผู้บริหาร ผ่านการประชุมทางไกล(WEBEX Meeting ) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยนายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล เปิดการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อชี้แจง นโยบาย เตรียมความพร้อม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายชี้แจงเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี 64 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19

เพื่อแจ้งการเปิดภาคเรียน ผ่านข้อกำหนด มาตราการป้องกัน รูปแบบการเปิดเรียน การบริหารจัดเงินโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยที่ของนักเรียนและข้าราชการครู

001 002
004 003