Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

ลงมือทำคือคำตอบ

หมวด: Sample Data-Articles

anigif      โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ จัดการศึกษาเป็นรูปแบบการบริหารโดยการใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) จากการวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษา(SWOT) อยู่ในสถานภาพ ที่เอื้อ และแข็ง จากการมีส่วนของครูทุกคน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่เข้มแข็ง มีการให้ความร่วมมือกับโรงเรียนอย่างดี ตามสัยทัศน์ของสถานศึกษา

 โรงเรียนร่วมกับชุมชนจัดการศึกษา เพื่อวางพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม มีสุขภาพอนามัยที่ดี ก้าวทันวิทยาการ อนุรักษ์พัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จักคิดและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

001 002
003 004
005 006
007 008