Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

วันสุนทรภู่

หมวด: Sample Data-Articles

anigif     วันที่ 26 มิถุนายน 2566 คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเกิดของ พระสุนทรโวหาร หรือ  สุนทรภู่  ครูกวีของไทย ผลงาน พระอภัยมณีที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งด้านวรรณคดีของไทย

กลอนนิราศ และนิทานพื้นบ้านอีกมากมาย  เพื่อเชิดชูเกียรติสุนทรภู่ กวีเอกของไทยและของโลก เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้กล้าแสดงออกในทางศิลปะการใช้ภาษา รักษ์ในภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรักษาภาษา เกิดความซาบซึ้ง ความภาคภูมิใจ และนําภาษามาประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจําวัน โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมและส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน กิจกรรมการคัดลายมือ กิจกรรมการเขียนเรียงความ กิจกรรมการแต่งคำประพันธ์

001 002 003
004 005 006
007 008 009
010 011 012