Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

วันต่อต้านยาเสพติด

หมวด: Sample Data-Articles

anigif     วันที่ 26 มิถุนายน 2566 คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ จัดกิจกรรมวันวันต่อต้านยาเสพติด ”เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนตระหนักถึงโทษของยาเสพติด และการแก้ปัญหา เพื่อให้ประชาชน ชุมชน เยาวชน และหน่วยงานภาคี รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด

ในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนในชาติ ที่ร่วมเป็น “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและเข้าร่วมในการ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน เพื่อให้วันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของการผนึกกำลังของคนในชาติ เพื่อร่วมแก้ไข ปัญหายาเสพติด

001 002 006
003 004 005
007 008 009
010 011 012